sm32
 • Jesteśmy Kreatywni
 • Jesteśmy Innowacyjni
 • Jesteśmy sm32 STUDIO

Witaj na naszej stronie internetowej

Dowiedz się więcej
Przycisk do zmiany kolorów layout'u.

Zmień kolorystykę strony

E-cmentarz

Nasze ostatnie realizacje:

Opracowany przez nas system E-Cmentarz 1.0 przeznaczony jest do obsługi miejsc pochówków na cmentarzach.

 1. System pozwala na obsługę jednego lub wielu cmentarzy.
 2. System pozwala użytkownikom wewnętrznym systemu na wprowadzanie, edycję i usuwanie miejsc pochówku na mapie. Miejsce pochówku może być oznaczane jako punkt na mapie. Zakres danych opisujących miejsce pochówku obejmuje:
  • Lokalizację miejsca (długość i szerokość geograficzna);
  • Informację o tym, czy miejsce jest wolne;
  • Datę wygaśnięcia umowy dzierżawy, jeżeli miejsce jest zajęte;
  • Zdjęcie nagrobku.
 3. System pozwala użytkownikom wewnętrznym systemu na wprowadzanie, edycję i usuwanie danych o osobach pochowanych w wybranym miejscu pochówku. Zakres tych danych obejmuje:
  • Imię i nazwisko osoby pochowanej;
  • Nazwisko rodowe;
  • Datę urodzenia;
  • Datę zgonu.
 4. System pozwala wszystkim użytkownikom na wyszukiwanie i prezentację na mapie miejsc pochówku z uwzględnieniem kryteriów wyszukiwania: lokalizacja (podanie punktu na mapie i promienia wyszukiwania), zajętość miejsca, imię i nazwisko pochowanej osoby, nazwisko rodowe, data urodzenia (zakres dat od – do), data zgonu (zakres dat od – do). Wyszukane obiekty prezentują informacje o danym miejscu oraz o pochowanych na nich osobach.
 5. System pozwala użytkownikom wewnętrznym systemu na ukrycie informacji o pochowanej osobie w taki sposób, aby jej dane nie były prezentowane na mapie.
 6. System pozwala użytkownikom wewnętrznym systemu na wydruk raportu zawierającego informację o miejscach pochówku i terminie wygaśnięcia umów ich dzierżawy.
 7. System pozwala zalogowanym użytkownikom systemu na zdefiniowanie przypomnienia o zbliżającym się terminie zakończenia umowy dzierżawy wybranego miejsca pochówku. W ramach definiowania przypomnienia użytkownik będzie mógł określić czas wysłania przypomnienia przed zakończeniem dzierżawy.
 8. System może rozsyłać przypomnienia o zbliżającym się terminie zakończenia umowy dzierżawy miejsca pochówku poprzez e-mail.
 9. System pozwala zalogowanemu użytkownikowi na zapalenie wirtualnego znicza na wybranym miejscu pochówku. Wirtualny znicz będzie widoczny dla wszystkich użytkowników w ramach prezentacji miejsca pochówku. Na jednym miejscu pochówku będzie mogło jednocześnie być zapalonych wiele wirtualnych zniczy. Czas palenia się wirtualnego znicza to 7 dni.
 10. System umożliwia wszystkim użytkownikom przesłanie do zarządcy cmentarza formularza kontaktowego. Zakłada się, że adresatem tego formularza może być kilku zarządców. Adresy zarządców cmentarza będą konfigurowane w systemie.
 11. Możemy w ramach wykonania zapewnić kompleksową usługę inicjalnego zasilenia systemu danymi cmentarza podlegającego administracji jego zarządcy. Zasilenie to polega nanastępujących wykonywanych przez nas czynnościach:
  • Wytyczenie lokalizacji miejsc pochówku na cmentarzu.
  • Zebranie informacji o pochowanych osobach na danych miejscach i wykonanie zdjęcia nagrobku.
  • Wprowadzenie zebranych danych do systemu.
 12. Pomiarem sytuacyjnym obejmowane są pojedyncze drzewa, ciągi komunikacyjne (alejki cmentarne), ujęcia wody, ogrodzenie cmentarza oraz obrys przyziemia nagrobków. Pomiar sytuacyjny wykonywany jest w układzie współrzędnych „2000” strefa 7 w sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż: - 0,15 m – w przypadku nagrobków z materiałów trwałych, ujęć wody, ogrodzeń i alejek z materiałów trwałych np. chodnik betonowy. - 0,30 m – w przypadku nagrobków z materiałów sypkich, pojedynczych drzew i alejek gruntowych.
 13. Pomiar wysokościowy wykonywany jest w układzie „Kronsztadt 86” z dokładnością 0,1 m w sposób umożliwiający stworzenie modelu rzeźby terenu cmentarza z dokładnością nie mniejszą niż 0,5 m. Wyniki pomiaru geodezyjnego przekazywane są zamawiającemu w formacie dxf oraz w pliku tekstowym dla punktów wysokościowych w formacie danych xyh. Umożliwia to wykorzystanie ich do innych celów.